Business Continuity Management is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert, de strategie bepaalt en het kader biedt om tegen deze bedreigingen effectief weerstand te bieden. Goede bedrijfscontinuïteitsplanning leidt tot een slagvaardiger en minder kwetsbare onderneming. Het vergt en geeft dus ook inzicht in de primaire processen van uw organisatie.

Onze gecertificeerde BCM specialisten geven u graag advies over Business Continuity vraagstukken.

Business Continuity Management

Business Continuity Management heeft als doel om proactief om te gaan met tal van ingrijpende gebeurtenissen en calamiteiten, zoals terroristische aanvallen, oorlogen, natuurrampen en levensbedreigende ziekten. Dergelijke dreigingen zorgen ervoor dat share- en stakeholders eisen gaan stellen, overheden en toezichthouders (inter)nationale regelgeving opstellen en het bedrijfsleven de noodzaak voor borging van continuïteit van bedrijfsvoering onderkent. Door op een bewuste manier om te gaan met dergelijke calamiteiten en bewust keuzes te maken, worden risico’s inzichtelijk.

Niet alle risico’s zijn relevant genoeg om tijd en geld in te investeren. Naar onze mening moet men met Business Continuity Management alleen de energie richten op datgene wat er daadwerkelijk moet gebeuren: Alleen doen wat je moet doen. Een gedegen business impact analyse helpt hierbij om de juiste keuzes te maken. Onze ervaring bij diverse organisaties laat zien dat het goed doordenken en implementeren van Business Continuity Management veel inzicht geeft in de kritieke bedrijfsprocessen en de genomen dan wel nog te nemen maatregelen.

Aanpak Business Continuity en Disaster Recovery

De aanpak van Nováccent geeft uw onderneming, in een aantal logische stappen, inzicht in de wijze waarop de continuïteit van de strategische bedrijfsprocessen kan worden gewaarborgd. Nováccent maakt hierbij gebruik van internationaal erkende normen, zoals ISO 22301&13, ISO 27001&2, BS25999 en ISO/IEC24762. Wij zorgen tevens voor een framework waarin zichtbaar is wat al wordt afgedekt door andere reeds aanwezige kwaliteitssystemen. Dubbele dingen doen heeft immers geen toegevoegde waarde!