Het beheersen van zowel business als IT processen als het gaat om in-, door- en uitstroom van identiteiten. Opzetten, inrichten en beheersen van autorisaties middels rollen, attributen, claims en het beheersen van de toegang tot applicaties, het managen van IST en Soll situatie als het gaat om toegang en autorisaties.

Ontwikkelen visie en strategie

De kritische succesfactor voor een Identity & Access management (IAM) project is om allereerst vast te stellen wat de meerwaarde is van een IAM voorziening voor de organisatie. Deze simpele “Waarom” vraag wordt nooit gesteld en hierdoor realiseert men ook geen draagvlak bij de business. Specialisten van Nováccent zijn in staat om voor u de meerwaarde van IAM expliciet te maken. Deze meerwaarde wordt uitgedrukt in helder beschreven visie en een door de organisatie gedragen strategie.

Business case IAM

Alhoewel het beschrijven van business cases voor projecten gemeengoed is geworden, wordt het voor een IAM project bijna nooit gedaan. Echter ook voor een IAM project is een business case van groot belang. Het moet voor de organisatie duidelijk zijn wat de meerwaarde van IAM is op financieel, organisatorisch en bedrijfsmatig gebied. Identity en Access management moet de bedrijfsprocessen ondersteunen. Indien de directie besluit om een nieuw verkoopkanaal aan te boren of om een deel van de bedrijfsvoering uit te besteden, dan dient identity management dit te kunnen faciliteren. En beter nog eenvoudiger te maken. Snellere time to market en kostenreductie bij implementatie nieuwe processen zijn hierbij de toverwoorden. Specialisten van Nováccent zijn in staat om deze business case samen met u op te stellen. De benodigde input hiervoor halen de specialisten uit de brede ervaring die men heeft in de uitvoering van IAM projecten bij grote en middelgrote organisaties

Architectuur

De basis voor een toekomstvaste IAM-oplossing is een globale eindarchitectuur die geldig is voor een termijn van enkele jaren. Deze globale eindarchitectuur vormt het doel waar stapsgewijs naartoe kan worden gewerkt, om geleidelijke organisatieaanpassingen mogelijk te maken. Door de eindarchitectuur in alle stappen als referentie te gebruiken, worden desinvesteringen voorkomen. M.a.w. de benodigde veranderingen in zowel de techniek als in de organisatie moeten met elkaar in de pas lopen. De techniek is vaak snel te realiseren. Organisatorische aanpassingen vergen doorgaans veel meer tijd. Bij het opstellen van een eindarchitectuur is het van belang om vast te stellen waar het beheer van de identiteitsgegevens van de gebruikers plaatsvindt, en hoe centraal dan wel decentraal de dienstverlening is georganiseerd.

De specialisten van Nováccent zijn in staat om op een onafhankelijke wijze een IAM architectuur op te stellen op basis waarvan een Request for Proposal kan worden uitgeschreven voor de aanschaf van één of meerdere oplossingen.